Back

Second All-Union Meeting of Filmmakers

Film Information

Please find all relevant information about this film we have on file below.

Abstract
Moscow city. March 1978. Home Cinema. The meeting participants speak from the rostrum. Among them: F. T. Ermash, L. A. Kulidzhanov, S. Gerasimov, R. L. Carmen, N. T. Sizov, Viach. Tikhonov, E. Matveev, S. Rostotsky, S. Bondarchuk, I. Makarova, L. Chursina, S. Soloviev, V. E. Baskakov, N. Gubenko, A. G. Filippov, A. Grebnev, R.D. Chkheidze, A. Mitta, V. N. Zhdan, E. D. Surkov, V. P. Bolshak, V. Nakhabtsev, A. A. Abdullaev, N. B. Ryazantseva, L. Smirnova, N. Mordyukova, D. Banionis. Participants of the meeting in the presidium, on the sidelines: V. Shauro, L. Smirnova, N. Sizov, A. Medvedkin, D. Orlov, A. Karaganov, I. Miroshnichenko, L. Kulidzhanov, V. Zhdan, N. Mordyukova, A. Romanov , A. Golovnya, G. Chukhrai, R. Carmen, M. Donskoy, M. Zimyanin, F. Ermash, S. Rostotsky, E. Matveev, Yu. Raizman, A. Salynsky, V. Baskakov, E. Surkov, L Zemlyannikova, S. Gerasimov, S. Bondarchuk, A. Vorontsov, M. Oshurkov, M. Bulgakova, V. Monakhov, V. Sanaev, G. Roshal, J. Frenkel, E. Andrikanis, O. Artseulov, K. Luchko , L. Fedoseeva, B. Sarakhatunov, Yu. Ozerov, D. Banionis, N. Mikhalkov, L. Bykov, A. Minaev, P. Kasatkin, M. Donskoy, I. Miroshnichenko, V. Troshkin and others.
Director
There is no data
Color
B&W
Film ID
29149
Keywords
cinematography
Meterage
397
Number of Parts
2
Release Date
1978
Sound